குறள் 1306

குறள் 1306:

 

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று
மு.வ உரை:
பெரும் பிணக்கும் சிறு பிணக்கும் இல்லாவிட்டால், காமம் மிகப் பழுத்த பழமும் முற்றாத இளங்காயும் போல் பயன்படாததாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
வளர்ந்த ஊடலாகிய துனியும், இளம் ஊடலாகிய புலவியும் இல்லாது போய்விட்டால், காதல் நிறைந்த இல்லறம், முதிர்ந்த பழமும் இளங்காயும் போல் ஆகிவிடும்.
கலைஞர் உரை:

பெரும்பிணக்கும், சிறுபிணக்கும் ஏற்பட்டு இன்பம் தரும் காதல் வாழ்க்கை அமையாவிட்டால் அது முற்றிப் பழுத்து அழுகிய பழம் போலவும், முற்றாத இளம் பிஞ்சைப் போலவும் பயனற்றதாகவே இருக்கும்.


Kural 1306


Thuniyum Pulaviyum Illaayin Kaamam
Kaniyum Karukkaayum Attru

Kural Explanation: Sexual pleasure, without prolonged and short-lived dislike, is like too ripe, and unripe fruit

Leave a Comment