அதிகாரங்கள்

Thirukkural – Tamil Thirukkural with Meaning and Thirukkural Audio For Educational Use. Learn and understand thirukkural daily through our website and app.

Tamil Thirukkural Application
List Of KuralsEnglish Translation
கடவுள் வாழ்த்துKadavul Vaazhthu
வான்சிறப்புVaan Sirappu
நீத்தார் பெருமை
Neethaar Perumai
அறன் வலியுறுத்தல்Aranvaliyuruthal
இல்வாழ்க்கைIlvazhkai
வாழ்க்கைத் துணைநலம்Vazhkaith Thunainalam
மக்கட்பேறுPuthalvaraip Peruthal
அன்புடைமைAnbudaimai
விருந்தோம்பல்Virunthombal
இனியவை கூறல்Iniyavaikooral
செய்ந்நன்றியறிதல்Seinandri Arithal
நடுவு நிலைமைNaduvu Nilamai
அடக்கம் உடைமைAdakamudaimai
ஒழுக்கம் உடைமைOzhukkamudaimai
பிறனில் விழையாமைPiranil Vizhaiyamai
பொறையுடைமைPorayudaimai
அழுக்காறாமைAzhukkaraamai
வெஃகாமைVeqkaamai
புறங்கூறாமைPurankooraamai
பயனில சொல்லாமைPayanila Sollaamai
தீவினையச்சம்Thevinaiyacham
ஒப்புரவறிதல்Oppuravarithal
ஈ.கைEegai
புகழ்Pugazh
அருளுடைமைAruludaimai
புலால் மறுத்தல்Pulaanmaruththal
தவம்Thavam
கூடா ஒழுக்கம்Koodaavozhukkam
கள்ளாமைKallaamai
வாய்மைVaaimai
வெகுளாமைVegulaamai
இன்னா செய்யாமைInnaseiyyamai
கொல்லாமைKollaamai
நிலையாமைNilaiyamai
துறவுThuravu
மெய்யுணர்தல்Meiyunarthal
அவா அறுத்தல்Avaavaruththal
ஊழ்Oozh
இறைமாட்சிIraimatchi
கல்விKalvi
கல்லாமைKallaamai
கேள்விKelvi
அறிவுடைமைArivudaimai
குற்றங்கடிதல்Kutrankatithal
பெரியாரைத் துணைக்கோடல்Periyaraith Thunaikkodal
சிற்றினம் சேராமைSittrinagncheraamai
தெரிந்து செயல்வகைTherinthuseyalvagai
வலியறிதல்Valiyarithal
காலமறிதல்Kaalamarithal
இடனறிதல்Idanarithal
தெரிந்து தெளிதல்Thrinthuthelithal
தெரிந்து வினையாடல்Therinthuvinaiyadal
சுற்றந் தழால்Sutranthazhal
பொச்சாவாமைPochchavaamai
செங்கோன்மைSengonmai
கொடுங்கோன்மைKodungonmai
வெருவந்த செய்யாமைVeruvanthaseiyaamai
கண்ணோட்டம்Kannottam
ஒற்றாடல்Otraadal
ஊக்கம் உடைமைOookamudaimai
மடி இன்மைMadiyinmai
ஆள்வினை உடைமைAalvinaiyudaimai
இடுக்கண் அழியாமைIdukkannazhiyamai
அமைச்சுAmaichu
சொல்வன்மைSolvanmai
வினைத் தூய்மைVinaiththooimai
வினைத்திட்பம்Vinaithitpam
வினை செயல்வகைVinaiseyalvagai
தூதுThoothu
மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்Mannaraich Chernthozhuthal
குறிப்பறிதல் – 1Kuripparithal
அவை அறிதல்Avaiyarithal
அவை அஞ்சாமைAvaiyanchamai
நாடுNaadu
அரண்Aran
பொருள் செயல்வகைPorulseyalvagai
படை மாட்சிPadaimatchi
படைச் செருக்குPadaichcherukku
நட்புNatpu
நட்பாராய்தல்Natpaaraithal
பழைமைPazhaimai
தீ நட்புThee Natpu
கூடா நட்புKoodaanatpu
பேதைமைPethaimai
புல்லறிவாண்மைPullarivaanmai
இகல்Egal(igal)
பகை மாட்சிPagaimaatchi
பகைத்திறம் தெரிதல்Pagaithiranththerithal
உட்பகைUtpagai
பெரியாரைப் பிழையாமைPeriyaaraip Pizhaiyaamai
பெண்வழிச் சேறல்Pennvazhichcheral
வரைவின் மகளிர்Viraivinmagalir
கள்ளுண்ணாமைKallunnaamai
சூதுSoothu
மருந்துMarunthu
குடிமைKudimai
மானம்Maanam
பெருமைPerumai
சான்றாண்மைSaandranmai
பண்புடைமைPanbudaimai
நன்றியில் செல்வம்Nandriyilselvam
நாணுடைமைNaanudaimai
குடிசெயல் வகைKudiseyalvagai
உழவுUzhavu
நல்குரவுNalguravu
இரவுIravu
இரவச்சம்Iravatcham
கயமைKayamai
தகை அணங்குறுத்தல்Thagaiyananguruththal
குறிப்பறிதல்Kuripparithal
புணர்ச்சி மகிழ்தல்Punarchimagizhthal
நலம் புனைந்து உரைத்தல்Nalampunainthuraithal
காதற் சிறப்புரைத்தல்Kaatharsirappuraithal
நாணுத் துறவுரைத்தல்Naanuththuravuraithal
அலர் அறிவுறுத்தல்Alararivuruththal
பிரிவு ஆற்றாமைPirivaatramai
படர்மெலிந் திரங்கல்Padarmelinthirangal
கண் விதுப்பழிதல்Kannvizhippazhithal
பசப்புறு பருவரல்Pasappuruvaruval
தனிப்படர் மிகுதிThanippadarmiguthi
நினைந்தவர் புலம்பல்Ninainthavarpulampal
கனவுநிலை உரைத்தல்Kanavunilaiyuruththal
பொழுதுகண்டு இரங்கல்Pozhuthukandirangal
உறுப்புநலன் அழிதல்Uruppunalanalithal
நெஞ்சொடு கிளத்தல்Nenjodukilaththal
நிறையழிதல்Niraiyalithal
அவர்வயின் விதும்பல்Avarvayinvithumpal
குறிப்பறிவுறுத்தல்Kuripparivuruththal
புணர்ச்சி விதும்பல்Punarchchivithumpal
நெஞ்சொடு புலத்தல்Nenchchodupulaththal
புலவிPulavi
புலவி நுணுக்கம்Pulavi Nunnukkam
ஊடலுவகைOodaluvagai

A Short Highlights Of Thirukkural and Thiruvalluvar:

  • It consists of 1330 kural from 133 athikarangal (அதிகாரங்கள்)
  • Whole thirukkural is divided into three separate section which are “Aram, Porul, Inbam
  • In other term kurals are called as COUPLETS.
  • Each kurals are framed with only seven words in each. A short and sweet way of framing words.
  • Thirukkural is first published and printed as a edition in a palm-leaf at 1812.
  • Thirukkural is translated and published in various languages in india such as : Sanskrit, Hindi, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Marathi, Gujarati, and Urdu
  • Thiruvalluvar did not use the word tamil in any of athigarams (https://youtu.be/yYW_2FwAQmA?t=255) from lyricist Thamarai.

 

அறத்துப்பால்
பாயிரவியல்
இல்லறவியல்
துறவறவியல்
ஊழியல்
பொருட்பால்
அரசியல்
அமைச்சியல்
அரணியல்
கூழியல்
படையியல்
நட்பியல்
குடியியல்
பொருட்பால்
களவியல்
கற்பியல்

Looking for a job? try our alternative website for job alerts and job news : tnvacancy.in