குறள் 337

குறள் 337:

 

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல
மு.வ உரை:
அறிவில்லாதவர் ஒரு வேளையாவது வாழ்க்கையின் தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவதில்லை.ஆனால் வீணீல் எண்ணுவனவோ ஒரு கோடியும் அல்ல, மிகப்பல எண்ணங்கள்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
உயிரும் உடம்பும் இணைந்திருந்தும் உ‌டம்பின் நிலையற்ற தன்மையை ஒரு கணப்பொழுதும் அறிய இயலாதவர் கோடிக்கும் மேலான நினைவுகளை எண்ணி நிற்பர்.
கலைஞர் உரை:

ஒரு பொழுதுகூட வாழ்க்கையைப் பற்றி உண்மையைச் சிந்தித்து அறியாதவர்களே, ஆசைக்கோர் அளவின்றி மனக் கோட்டைகள் கட்டுவார்கள்.


Kural 337


Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhuba
Kodiyum Alla Pala

Kural Explanation: Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment

Leave a Comment