குறள் 1194

குறள் 1194:

 

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்
மு.வ உரை:
தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
தாம் விரும்பும் கணவனால் விரும்பப்படாதவளாக மனைவி இருந்துவிடுவாளானால், அவள் தீவினை வசப்பட்டவளே.
கலைஞர் உரை:

விரும்பப்படாத நிலை ஏற்படின், அந்தக் காதலர் நட்புணர்வு இல்லாதவராகவே கருதப்படுவார்.


Kural 1194


Veezhap Paduvaar Kezhieeyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Padaaar Enin

Kural Explanation: Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved.

Leave a Comment