குறள் 1055

குறள் 1055:

 

கரப்பிலார் வையகத் துண்மையாற் கண்ணின் 
றிரப்பவர் மேற்கொள் வது
மு.வ உரை:
ஒருவர் முன் நின்று இரப்பவர் அந்த இரத்தலை மேற்கொள்வது, உள்ளதை இல்லை என்று ஒளித்துக்கூறாத நன்மைகள் உலகத்தில் இருப்பதால் தான்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
கண் எதிரே நின்று, வறுமைப்பட்டவர் வாயால் கேட்காமல் கண்ணால் கேட்கத் தொடங்குவது, ஒளிவுமறைவு இல்லாமல் அவருக்குக் கொடுப்பவர் இவ்வுலகத்தில் இருப்பதால்தான்.
கலைஞர் உரை:

உள்ளதை இல்லையென்று மறைக்காமல் வழங்கிடும் பண்புடையோர் உலகில் இருப்பதால்தான் இல்லாதவர்கள், அவர்களிடம் சென்று இரத்தலை மேற்கொண்டுள்ளனர்.


Kural 1055


Karappilaar Vaiyagaththu Unmaiyaar Kannindru
Irappavar Merkol Vadhu

Kural Explanation: As there are in the world those that give without refusing, there are (also) those that prefer to beg by simply standing before them

Leave a Comment