குறள் 935

குறள் 935:

 

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்
மு.வ உரை:
சூதாடு கருவியும், ஆடும் இடமும், கைத்திறமையும் மதித்துக் கைவிடாதவர், (எல்லாப் பொருள் உடையவராக இருந்தும்) இல்லாதவர் ஆகிவிடுவார்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
சூதாட்டத்தையும் சூதாடும் இடத்தையும் சூதாடும் திறம் படைத்த கையையும் பெருமையாக எண்ணிச் சூதாட்டத்தை இறுகப் பிடித்துக் கொண்டவர் பொருளால் இல்லாதவராகிப் போனது முன்பும் உண்டு.
கலைஞர் உரை:

சூதாடும் இடம், அதற்கான கருவி, அதற்குரிய முயற்சி ஆகியவற்றைக் கைவிட மனமில்லாதவர்கள் எதுவும் இல்லாதவர்களாகவே ஆகிவிடுவார்கள்.


Kural 935


Kavarum Kazhagamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaagi Yaar

Kural Explanation: Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gamblingplace and the handling (of dice)

Leave a Comment