குறள் 29

குறள் 29:

 

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது
மு.வ உரை:
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.
கலைஞர் உரை:

குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது.


Kural 29


Gunamennum Kundreri Nindraar Veguli
Kanameyum Kaaththal Aridhu

Kural Explanation: The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continue but for a moment, cannot be resisted

1 thought on “குறள் 29”

  1. I was searching one such website to read and learn Thirukkural. I had hard copy but I lost it.
    I am very happy to find this page. It will be very useful.

    I appreciate and thank the people involved in bringing Thirukkural in digital form. Great work.

    Reply

Leave a Comment