குறள் 224

குறள் 224:

 

இன்னா திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணு மளவு
மு.வ உரை:
பொருள் வேண்டும் என்ற இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே ) இரந்து கேட்கப்படுவதும் துன்பமானது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
கொடுக்க இருப்பவரின் நிலைகூட தம்மிடம் வந்து யாசித்து நிற்பவரின் மலர்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை கொடியதே.
கலைஞர் உரை:

ஈதல் பண்புடையவர்க்குத் தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரையில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும் ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்.


Kural 224


Innaa Dhirakka Padudhal Irandhavar
Inmugang Kaanum Alavu

Kural Explanation: To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance

Leave a Comment