குறள் 255

குறள் 255:

 

உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு
மு.வ உரை:

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *